نقد برنامهٔ گوتا یکی از معروف‌ترین و مهم‌ترین آثار مارکس به‌شمار می‌رود این اثر به‌ویژه در سه زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است: از لحاظ محتوا، نقد برنامه گوتا، هم بیان موجزی از نقطه‌ نظرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مارکس است و هم حاوی نظرات او در مورد شکل جامعه آینده و روابط اجتماعی آن.<br /> اهمیت تاریخی این اثر از آن رو ابعاد گسترده‌ای می‌یابد که در پرتو آن نقش تاریخی لاسال که یکی از سرشناس‌ترین رهبران نهضت کارگری آلمان بود، مورد قضاوت مارکس و انگلس قرار می‌گیرد.<br /> از دیدگاه مارکس هیچ‌گاه تفاوت کیفی میان دو مقوله سوسیالیزم و کمونیزم وجود نداشت. سوسیالیزم صرفاً مرحلهٔ نخست کمونیزم استو در سوسیالیزم طبقات و دولت از بین رفته و به هر فرد در جامعه به‌اندازهٔ سهمش در تولید اجتماعی از محصول آن تولید تعلق می‌گیرد.<br /> مارکس در نقد این برنامه به تفصیل به بقای نابرابری‌های اجتماعی در دوران انتقالی و حتی در مراحل اولیهٔ سوسیالیزم اشاره می‌کند.

فایل(های) الحاقی

gota.pdf 438 KB application/pdf