نمای دور از کلبه‏ای چوبی. در زمینه دشتِ سبز. جنگل آنس‌وتر است. صدای قدقد مرغی که نمی‏بینیم در کادر. زنی با لباس محلی و لهجه‏ای محلی چنان که هیچ یک از کلمات او را نمی‏توان تشخیص داد از کلبه بیرون می‏آید، چیزی را در ایوان می‏گذارد و چیز دیگری را می‏برد. دوربین به سمت کلبه به آرامی حرکت می‏کند و از مه رقیق و ملایمی که همه جا گسترده عبور می‏کند. از در می‏گذرد، خانه را همراه زن می‏کاود و روی تختی متوقف می‏شود. مردی مو بلند، ریش به خود رها کرده و پف‏آلود خوابیده است.<br /> نوری که از پنجره بالای تخت می‏تابد صورت مرد را از تاریکی کلبه جدا کرده است. زن همچنان غرغر می‏کند. مرد از صدای او از جا تکان می‏خورد، جابه‏جا می‏شود و سرانجام توی تخت می‏نشیند. پنجره را می‏گشاید و بیرون را می‏نگرد.

فایل(های) الحاقی

سه تابلو se tablo.doc 57 KB application/msword