افغانستان، هنگام کسوف خورشید، (زمان گذشته) <br /> در آسمان ماه مانع از دیدار خورشید است، در زمین برقع مانع از دیدار روی زنان. نفس، برقع از روی خویش بالا می‌زند. چشم‌ها و گوشوار آبی رنگش در نوری که از سوراخ‌های برقع بر او تابیده پیدا می‌شود. <br /> زن بازرس: (به زبان پشتو‌) اسمت چیه؟ <br /> نفس: نفس <br /> زن بازرس: (به پشتو) تو کی هستی؟ <br /> نفس: (به پشتو) دختر خاله عروس.<br /> برقع می افتد که دوباره مانع از دیدار روی <br /> آسمان افغانستان، سه روز قبل از کسوف، (‌زمان حال) <br /> نفس با لباسی دیـگردر هلیکوپتـر نشسته است و در ضبط کوچکی که به همراه دارد، برای خواهرش سخن می‌گوید. هلیکوپتر ازکوه‌های مرتفع و رنگارنگ افغانستان می‌گذرد.

فایل(های) الحاقی

فیلمنامه سفر قندهار safare ghandehar.doc 189 KB application/msword