تمام مارکسیست‌های روسیه قبل از سال ۱۹۰۵ می‌گفتند: انقلاب روس انقلابی بورژوانی است. منشویک‌ها که لیبرالیسم را جایگزین مارکسیسم می‌کردند از اینجا چنین نتیجه می‌گرفتند که بنابراین پرولتاریا نباید از آن حدودی که برای بورژوانی پذیرفتنی است فراتر رود و باید سیاسیت سازش با بورژوانی را پیشه خود سازد.<br /> قبل از آنکه به ”برهان“ اصلی و مضمون اصلی ”تحلیل اقتصادی“ کائوتسکی بپردازیم... .

فایل(های) الحاقی

kautski.pdf 118 KB application/pdf