تئوری شوراهای کارگری که ریشه در اشکال نوین تضادهای صنعتی دارند، در طی و بلافاصله بعد از جنگ جهانی اول شکفته گشت.<br /> مسئله پدید شوراها در هاله‌ای از تعبیرهای اشتباه‌آمیز و اسطوره‌ها پیچیده شده است که موجب احتیاط می‌گردد. به‌طور مثال در حالی‌که ما عموماً به پیوند دادن شورا با انقلاب روسیه داریم، مفهوم اصلی شورا که بر پایهٔ نقدی رادیکال از تئوری کلاسیک حزب و اتحادیه‌های کارگری قرار دارد در روسیه فرموله نشده است.<br /> همچنین برای مدتی طولانی شوراها به‌مثابه نهادی معرفی می‌شدند که از درون جنبش انقلابی توده‌ای به‌طور خودانگیخته پدید می‌آیند و تجسم خودمختاری توده‌ها نسبت به سازمان‌های خود پرولتاریا می‌باشد.

فایل(های) الحاقی

Gombin.pdf 561 KB application/pdf