ایالت متحده آمریکا کنونی مظهر غرب است و به‌عنوان سمبل و مظهر موفقیت و پیشرفت در تمدن غرب مطرح می‌باشد. در برخورد با تمدن غرب سه گرایش وجود دارد گرایش اول شیفتگی است که این گروه در برخورد با آن احساس شیفتگی کردند، در گروه دوم حالتی کاملاً نفی گرایش اول به‌وجود می‌آید و افراد صرفاً جنبه‌‌های منفی تمدن غربی و مظاهر آن را می‌بینند، گرایش سوم برخورد نقادانه و صحیح است که مطابق آن سره از ناسره خوب از بد جدا شده و نسبت به مؤلفه ‌های مثبت یک پدیده جهت‌گیری متفاوت از مؤلفه‌های منفی می‌شود.<br /> افول در لغت به معنی غروب کردن، فرو رفتن و ناپدید شدن می‌باشد. بهترین و نزدیک‌ترین واژه به واژه افول اضمحلال است که حاکی از نابود شدن آن هم به‌طور آهسته می‌باشد، اصولاً وقتی بحث از یک جامعه و یا یک تمدن است انظار افول ناگهانی امری بعید است.<br /> در این تحقیق اولاً به بررسی پدیده‌هائی می‌پردازد که از لحاظ اجتماعی ضد ارزش محسوب می‌گردد ... و ثانیاً به آن دسته از ناهنجاری‌ها پرداخته خواهد شد که دارای گستردگی و فراگیری نگران‌کننده برای یک جامعه سالم باشد... .

فایل(های) الحاقی

usa.pdf 518 KB application/pdf