در ژوئن سال ۱۹۱۸ سران حزب مساوات، دولتی در قفقاز پدید آوردند و بخشی از سرزمین مذکور را بر آن فرمان می‌راندند (جمهوری آدربایجان) نامیدند.<br /> این حزب که عنوان اصلی آن حزب ”حزب دمکراتیک اسلامی مساوات“ بود در ۱۹۱۱ میلادی در شهر باکو تأسیس شد، هدف این حزب ایجاد کشور اسلامی بزرگ و واحد تحت رهبری ترکان آسیای صغیر بود.<br /> حزب مذکور در ژوئن ۱۹۱۸ استقلال بخشی از قفقاز را زیر عنوان ”جمهوری مستقل آذربایجان“ اعلام کرد حال آنکه نام این سرزمین هیچ‌گاه آذربایجان نبود.<br /> حدود دو سال بعد در ۱۹۲۰ دولت مساوات ساقط و منقرض شد و بلشویک‌ها قفقاز را تصرف کردند و دوباره سرزمین مذکور ضمیمهٔ خاک روسیه شد ... .

فایل(های) الحاقی

4.pdf 269 KB application/pdf