اگرچه برخی معاصران ما، به تصریح، شیوهٔ پیشرفته امروزینهٔ نقد و تصحیح متون را به باختر زمین منسوب داشتند، در دست بودن هزاران نسخهٔ کهن تصحیح شده در جهان اسلام و تفضیلات در باب آئین مقابله و تصحیح نسخ در متن‌های قدیم عربی و فارسی، تردیدی باقی نمی‌گذارد که فن تصحیح متن نزد مسلمانان بسیار پیشرفته و در اوج رواج بوده و بیشترینهٔ باریکی‌ها موجود در شیوهٔ غربی نقد و تصحیح متون، در میان مسلمانان ـ احیاناً در جامه‌ای و به تعبیری دیگرگون ـ وجود داشته است...

فایل(های) الحاقی

راهنمای تصحیح متون tashih.pdf 521 KB application/pdf