پس از مرگ خسروپرویز پادشاه نیرومند ساسانی، چند شاه هر یک به مدت کوتاهی بر ایران فرمان راندند. پادشاهی اردشیر شیروی شش ماه بود، پادشاهی فرائین پنجاه روز بود، پادشاهی پوران‌دخت شش ماه بود ...<br /> چو بگذشت او شاه شد یزدگرد <br /> به ماه سپندارمذ، روز ارد<br /> چو بر خسروی گاه، بنشست شاد<br /> کلاه بزرگی به سر بر نهاد<br /> چنین گفت کز دور چرخ روان<br /> منم پاک فرزند نوشیروان<br /> پدر بر پدر پادشاهی مراست<br /> خور و خوشه و برج و ماهی مراست... .

فایل(های) الحاقی

آخرین شهریار نگون‌بخت ساسانی از شاهنامهٔ فردوسی (۱) yazdgerd1.pdf 70 KB application/pdf
یزدگرد: آخرین شهریار نگون‌بخت ساسانی از شاهنامهٔ فردوسی (۲) yazdgerd2.pdf 167 KB application/pdf
یزدگرد: آخرین شهریار نگون‌بخت ساسانی از شاهنامهٔ فردوسی (۳) yazdgerd3.pdf 74 KB application/pdf
یزدگرد: آخرین شهریار نگون‌بخت ساسانی از شاهنامهٔ فردوسی (۴) yazdgerd4.pdf 511 KB application/pdf
یزدگرد: آخرین شهریار نگون‌بخت ساسانی از شاهنامهٔ فردوسی (۵) yazdgerd5.pdf 70 KB application/pdf
یزدگرد: آخرین شهریار نگون‌بخت ساسانی از شاهنامهٔ فردوسی (۶) yazdgerd6.pdf 373 KB application/pdf
یزدگرد: آخرین شهریار نگون‌بخت ساسانی از شاهنامهٔ فردوسی (۷) yazdgerd7.pdf 133 KB application/pdf
یزدگرد: آخرین شهریار نگون‌بخت ساسانی از شاهنامهٔ فردوسی (۸) yazdgerd8.pdf 91 KB application/pdf
یزدگرد: آخرین شهریار نگون‌بخت ساسانی از شاهنامهٔ فردوسی (۹) yazdgerd9.pdf 77 KB application/pdf
یزدگرد: آخرین شهریار نگون‌بخت ساسانی از شاهنامهٔ فردوسی (۱۰) yazdgerd10.pdf 96 KB application/pdf
یزدگرد: آخرین شهریار نگون‌بخت ساسانی از شاهنامهٔ فردوسی (۱۱) yazdgerd11.pdf 194 KB application/pdf
یزدگرد: آخرین شهریار نگون‌بخت ساسانی از شاهنامهٔ فردوسی (۱۲) yazdgerd12.pdf 157 KB application/pdf