سپاس آن خداوندی راست که قدرت بی‌نهایتش موجود است و مصنوعات را از میان ”کاف“ و ”نون“ بیرون آورد و چون فرمود: ”کن“ پس ”یکون“ در دایرهٔ امکان تحقق یافت. و درود بی‌حد بر سرور انبیاء محمد مصطفی ـ علیه افضل الصلوات و اکمل تحیات ـ و سلام و رحمت بر عترت طاهره زاهره آن راهنمای بشر در تمامی دوران.<br /> علم طب علمی است عظیم‌القدر که در اخبار آمده است: ”العلم علمان: علم‌الادیان و علم‌الابدان“ و این رشته از علم در همهٔ روزگازان بوده و در اسلام به آن اهمیت فراوان داده شده است و مسلمین در پیشرفت این علم نقش بسزائی داشته‌اند... .

فایل(های) الحاقی

کتاب خُفیِ عَلائی (الخُفیهُ العَلائیه) jorjani1.pdf 776 KB application/pdf
کتاب خُفیِ عَلائی (قسمت دوم) jorjani2.pdf 1,173 KB application/pdf
کتاب خُفیِ عَلائی (قسمت سوم) jorjani3.pdf 465 KB application/pdf
کتاب خُفیِ عَلائی (قسمت چهارم) jorjani4.pdf 1,245 KB application/pdf
کتاب خُفیِ عَلائی (قسمت پنجم) jorjani5.pdf 461 KB application/pdf
کتاب خُفیِ عَلائی (قسمت ششم) jorjani6.pdf 903 KB application/pdf
کتاب خُفیِ عَلائی (قسمت هفتم) jorjani7.pdf 575 KB application/pdf
کتاب خُفیِ عَلائی (قسمت هشتم) jorjani8.pdf 351 KB application/pdf
کتاب خُفیِ عَلائی (قسمت نهم) jorjani9.pdf 961 KB application/pdf
کتاب خُفیِ عَلائی (قسمت دهم) jorjani10.pdf 506 KB application/pdf