علم کامپیوتر و کاربردهای آن در علوم مختلف با سرعت باورنکردنی قابل پیشرفت می‌باشد به‌طوری که امروزه اطلاعات و رایانه‌ای کردن آنها، بخش لاینفک و بلکه مهم‌ترین بخش از سرمایه هر سازمان به‌شمار می‌آیند، همه سازمان‌ها به‌ویژه معتبرترین آنها در تمام دنیا هزینهٔ زیادی را جهت آموزش و ارتقاء سطح دانش و اطاعات کارکنان خود می‌پردازد. آنچه مسلم است شالوده و اساس تمام تصمیمات صحیح و کارآمد، برخورداری از اطلاعات مناسب، مرتبط و به‌هنگام است.<br /> بشر از دیرباز سرگرم اموری نظیر شمارش، اندازه‌گیری و ضبط کزدن اشیاء و نیز گزارش دادن اطلاعات نیز در مورد اشیاء به همنوعان خود بوده است... .

فایل(های) الحاقی

آموزش رایانه amozesh.pdf 4,532 KB application/pdf