در ازل پیش از آنکه چیزی پدید آید، ”کلمه“ وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بوده و خود او خداست. هرچه هست به‌وسیلهٔ او آفریده شده و چیزی نیست که آن را نیافریده باشد. زندگی جاوید در اوست و این زندگی به تمام مردم نور می‌بخشد. او همان نوری است که در تاریکی می‌درخشد و تاریکی هرگز نمی‌تواند آن را خاموش کند. <br /> خدا یحیای پیغمبر را فرستاد تا این نور را به مردم معرفی کند و مردم با او ایمان آورند. یحیا آن نور نبود و او فقط شاهدی بود تا نور را به مردم معرفی کند اما بعد آن ور واقعی آمد تا تا به هرکس که به این دنیا می‌آید بتابد. <br /> گرچه جهان را او آفریده بود اما زمانی که به این جهان آمد کسی او را نشناخت، حتی در سرزمین خود و در میان قوم خود یعنی یهودیان کسی او را نپذیرفت... .

فایل(های) الحاقی

سرگذشت عیسی مسیح chiris_yohana.pdf 2,535 KB application/pdf