تصویب اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۱۹۴۸ در تکامل کندپای حمایت از بشریت قدمی مثبت به‌شمار می‌رود. اصل جهان‌شمول بودن که بر این اعلامیه حاکم است به تمامی بندهای آن ارزشی یکسان عطا می‌کند. از نظر اخلاقی این اعلامیه نه هیچ مفری برای نسبی‌گرائی خود اقناع‌کننده می‌گذارد تا خودسرانه از میان این حقوق به انتخاب بپردازد، نه هیچ صورت دیگر مهوع نسبی‌گرائی، تا اعلامیهٔ حقوق بشر را به سلاحی مستعد، برافروخته به شیوه‌ای گزینشی برعلیه دشمنانی از پیش تعیین شده تبدیل کند... .

فایل(های) الحاقی

چتر قدرت آمریکا اعلامیهٔ حقوق بشر و تناقض با سیاسیت آمریکا power.pdf 709 KB application/pdf