شبکه مجموعه‌ای از چند کامپیوتر مستقل که از طریق یک محیط ارتباطی با یکدیگر ارتباط دارند و می‌توانند عملیات انتقال داده را انجام دهند. شبکه‌ها را از نظر گستردگی به شبکه‌های محلی و گسترده تقسیم می‌‌کنند.<br /> از جمله عوامل پیشرفت سریع شبکه عبارتند از:<br /> ـ تعداد زیاد میکرو کامپیوترها<br /> ـ شبکه‌های محلی دارای قابلیت توسعه خوبی هستند<br /> ـ به‌وجود آمدن استانداردهای ملی و بین‌المللی در زمینه طاحی و کاربرد شبکه‌ها... .

فایل(های) الحاقی

شبکه network.pdf 745 KB application/pdf