بسم الله الرحمن الرحیم<br /> الهی به حق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده.<br /> الهی راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.<br /> الهی چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است.<br /> الهی ما همه بیچاره‌ایم و تنها تو چاره‌ای و ما همه هیچ‌کاره‌ایم و تنها تو کاره‌ای.<br /> الهی از پایم تا فرقم در نور تو غرقم یا نور السموات‌والارض انعمت فزد.<br /> الهی وای بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم.

فایل(های) الحاقی

الهی‌نامه elahinameh.pdf 172 KB application/pdf