(۱) پیغمبر تازه‌ای که فرستادهٔ خداست به‌سوی جهان، به حسب روایت برنابا فرستادهٔ او. (۲) برنابا فرستادهٔ یسوع ناصری مسمی‌به مسیح آرزو می‌کند از برای همهٔ ساکنان زمین اسلام و تسلیه را. (۳) ای عزیز به‌درستی که خدای بزرگ عجیب تفقد نموده است که ما را در این روزهای پسین به پیغمبر خود یسوع مسیح، به رحمت بزرگ از برای تعلیم، و آیاتی که گرفته است آنها را شیطان وسیلهٔ گمراه نمودن بسیاری را به دعوی پرهیزکاری. (۴) که بشارت دهندگانند به تعلیمی که سخت کفر است... .

فایل(های) الحاقی

انجیل برنابا enjil bernaba.pdf 735 KB application/pdf