در اقتصاد شبکه‌شدهٔ کنونی، اثربخشی روش‌های کاری سنتی روز به روز کاهش می‌یابد. روش‌های شغلی معمول به‌واسطهٔ تغییر فناوری به‌سرعت در حال ادغام شدن هستند و اینترنت و دیگر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی این امکان را به‌وجود می‌آورد که کارهای گروهی بدون محدودیت جغرافیائی سازماندهی شوند. چیزی که از آن به‌عنوان ”زوال فاصله“ یاد می‌شود. طوال فاصله به این معناست که پیمانکاران مستقل می‌توانند در مکان یا در افق زمانی متفاوت با کارفرماین خود کار کنند. چنین شیوه‌ای از کار توزیع‌شده که به مدد فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی ممکن شده، با عنوان کلی ”دور کاری“ شناخته می‌شود... .

فایل(های) الحاقی

دور کاری Teleworking_1.pdf 211 KB application/pdf
دور کاری Teleworking_2.pdf 260 KB application/pdf
دور کاری Teleworking_3.pdf 338 KB application/pdf
دور کاری resources.pdf 173 KB application/pdf
دور کاری preace.pdf 156 KB application/pdf