رودخانه آنجا بود.<br /> رودخانه همیشه آنجا بود، فصل‌های بیشماری از پیرامون زمان سر برآورند و ره بدر بردند اما... <br /> رودخانه همیشه آنجا بود، در سکوت به نرمی به پیش، به سوی دریا جاری...<br /> از هیمالیای کبیر می‌آید. آنجا که خاکش از گرد راه رهروان پیشین است.<br /> رودخانه به مانند رودخانه خدا بود، همیشه جاری به پیش و به بیرون، همواره یک مظهر بود، در حرکت همیشگی به پیش تا با آب رودهای دیگر درهم آمیزد و باز به پیش تا به آب‌های درخشان اقیانوس برسد... .

فایل(های) الحاقی

بیگانه‌ای بر لب رودخانه bigane.pdf 378 KB application/pdf