برای ساختن این فیلم طی نه ماه چهارده بار فیلمنامه نوشته شد که هر یک با دیگری تفاوت دارد. فیلمنامه حاضر آخرین فیلمنامه است که هنوز با فیلم ساخته شده تفاوت دارد. در طی ساخت فیلم صحنه‌هائی از این فیلمنامه کم شده و یا نیز به آن افزوده شده است. <br /> [نماهائی سیاه و سفید از تهران جدید تا قدیم، از فیلم‌ەای مختلف]<br /> عناوین به دو ش کل حاجی آقا آکتور سینما و دختر لر<br /> پارک، روز...

فایل(های) الحاقی

ناصر‌الدین شاه آکتور سینما actor.pdf 214 KB application/pdf