سید محمدرضا فرزند حاج سید ابوالقاسم کردستانی، ملقب به میرزادهٔ عشقی مدیر هفته نامه سیاسی قرن بیستم شاعر و روزنامه‌نویس پیشرو و بی‌باکی بود که مانند بسیاری دیگر از متفکران و روزنامه‌نگاران آزادی‌خواه همچون صوراسرافیل، فرخی یزدی، دکتر تقی ارانی، دکتر فاطمی و ... گرفتار پنجه مرگ‌آور مستبدانی چون محمدعلی‌شاه، رضاشاه و... قرار گرفت. میرزادهٔ عشقی در تیرماه ۱۳۰۳ در سن ۳۱ سالگی توسط مأموران رضاشاه با گلوله ترور می‌شود و روسیاهی برای رضاخان ابدی گشته و عشقی با زمزمه‌های سروده‌هایش، توسط مردمان کوچه و بازار جاودانه می‌شود... .<br /> <br /> ”کفن سیاه“<br /> در تکاپوی غروب است ز گردون خورشید<br /> دهر مبهوت شد و رنگ رخ دشت پرید<br /> دل خونین سپهر از افق غروب دمید <br /> چرخ از رحلت خورسید، سیه می‌پوشد...

فایل(های) الحاقی

نمایشنامهٔ کفن سیاه kafane-siyah.pdf 378 KB application/pdf