احکام تقلید: (مسئله ۱) مسلمان باید به اصول دین یقین داشته باشد، ولی در احکام غیرضروری دین، یا باید مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد یا از مجتهد تقلید کند... (مسئله ۲) تقلید در احکام عمل کردن به دستور مجتهد است و از مجتهدی باید تقلید کرد که بالغ و... . احکام طهارت: آب یا مطلق است یا مضاف. ”آب مضاف“ ابی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب، یا با چیزی مخلوط باشد مثل آبی که با مقداری گل و مانند آن مخلوط باشد که دیگر به آن آب نگویند، و غیر اینها آب ”مطلق“ است که بر پنج قسم است: آب کر، آب قلیل، آب جاری، آب باران و آب چاه.

فایل(های) الحاقی

رساله ـ توضیح‌المسائل مطابق با فتوای مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ یوسف صانعی Saneie.pdf 2,229 KB application/pdf