بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم<br /> این سوره در میان سوره‌های قرآن درخشش فوق‌العاده‌ای دارد که از مزایای زیر سرچشمه می‌گیرد: آهنگ این سوره، سورهٔ حمد اساس قرآن است، این سوره افتخار بزرگ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) است، تأکید برتلاوت این سوره.<br /> هفت آیه‌ای که در این سوره وجود دارد هر کدام اشاره به مطلب مهمی است ”بسم‌الله“ سرآغازی است برای هر کار و استمداد از ذات پاک خدا را به هنگام شروع در هر کار به ما می‌آموزد... .

فایل(های) الحاقی

تفسیر نمونه جلد اول 1.zip 2,651 KB application/x-zip-compressed
تفسیر نمونه جلد دوم 2.zip 2,753 KB application/x-zip-compressed
تفسیر نمونه جلد سوم 3.zip 2,099 KB application/x-zip-compressed
تفسیر نمونه جلد چهارم 4.zip 1,852 KB application/x-zip-compressed
تفسیر نمونه جلد پنجم 5.zip 1,866 KB application/x-zip-compressed
تفسیر نمونه جلد ششم 6.zip 3,497 KB application/x-zip-compressed
تفسیر نمونه جلد هفتم 7.zip 1,940 KB application/x-zip-compressed
تفسیر نمونه جلد هشتم 8.zip 1,615 KB application/x-zip-compressed
تفسیر نمونه جلد نهم 9.zip 1,812 KB application/x-zip-compressed
تفسیر نمونه جلد ده 10.zip 1,679 KB application/x-zip-compressed
تفسیر نمونه جلد یازده 11.zip 1,857 KB application/x-zip-compressed
تفسیر نمونه جلد دوازده 12.zip 2,499 KB application/x-zip-compressed
تفسیر نمونه جلد سیزده 13.zip 2,243 KB application/x-zip-compressed
تفسیر نمونه جلد چهارده 14.zip 2,697 KB application/x-zip-compressed
تفسیر نمونه جلد پانزده 15.zip 2,103 KB application/x-zip-compressed
تفسیر نمونه جلد شانزده 16.zip 1,965 KB application/x-zip-compressed
تفسیر نمونه جلد هفده 17.zip 1,899 KB application/x-zip-compressed
تفسیر نمونه جلد هجده 18.zip 1,919 KB application/x-zip-compressed
تفسیر نمونه جلد بیست 20.zip 1,948 KB application/x-zip-compressed
تفسیر نمونه جلد بیست و یک 21.zip 1,889 KB application/x-zip-compressed