چگونه می‌شنویدم؟ من ازین دور<br /> حرف می‌زنم...<br /> روشن‌بینی نزدیک‌ترین زخمی‌ست<br /> به خورشید.<br /> از پذیرفتن، چهره روشنی می‌گیرد؛<br /> از امتناع، زیبائی.<br /> کُنش بکرست، حتی در تکرار.<br /> میوه کورست. درخت است که می‌بیند.<br /> آدمی تواناست به انجام آنچه<br /> ناتواناست به خیال در آورد.<br /> سرش شیار می‌کشد در کهکشانِ پوچی

فایل(های) الحاقی

کرکره‌های کشیدهٔ چاک‌چاک kerkerhaye keshide.pdf 314 KB application/pdf