این اشک بود که می‌بارید یا شبنم؟<br /> هنگامی‌که شهر را با روستا مقایسه می‌کنند ”شهر“ به شقاوت و درهم‌ریختگی و بی‌عدالتی محکوم می‌شود ولی ”روستا“ را به خاطر طبیعت وحشی و آرامش سیلان آن می‌ستایند. در حالی‌که با نگاهی به کیفیت زندگی در روستا، نیک می‌بینیم که در آنجا حرمان و رنج و مشقت اندک نیست.<br /> تردیدی نیست که انسان بردهٔ نظام سوداگرانه می‌باید حسرت به آرامش روستا خورد، زیرا با رابطه‌ای سنگ‌شده و بی‌عدالتی ریشه‌دار مواجه است.<br /> دلپذیری طبیعت روستا این امکان را به یک شهری می‌دهد، که روزهائی را بدون دغدغه در آن به‌سر آرد، ولی اگر او را مجبور کنند که برای همیشه در روستا بماند، نخواهد پذیرفت. چون شهری بدین حقیقت رسیده که در روستا نیروهای طبیعت در جهت رفاه بیشتر در مهار انسان نیست و عوامل و امکانات در روستای آن‌سوی کوه‌ها و جنگل‌ها بسیار حقیرست.

فایل(های) الحاقی

شعر نوازش، نه حرکت shere navazesh,na Harekat.pdf 93 KB application/pdf