ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد

یکی از مقوله های با اهیت پیرامون علم اقتصاد، بحث‌های روش شناختی و همچنین موضوع تأثیر اندیشه‌های فلسفی و ارزشی در تئوری های این علم می‌باشد. این مباحث چه از ناحیه روش‌های بررسی علمی و تفکیک آنها از روش‌های غیر علمی و چه از نظر نقش دیدگاه‌های فکری مکاتب و نظام‌های مختلف اقتصادی، جایگاه برجسته‌ای را در ادبیات مربوط به این رشته به خود اختصاص داده است. <br /> نوشته‌ای که ترجمه اولین قسمت آن از نظر می‌گذرد یکی از مجموعه‌های ارزشمند در این زمینه می‌باشد. نویسنده که از اساتید معروف دانشگاه کنت (kent) در انگلستان می‌باشد، از صاحب نظران ایرانی‌الاصل است که به ایران و ارزش‌های جامعه ایرانی بسیار پایبند است. نویسنده با اعتقاد بر این که علم اقتصاد در شرایط و اوضاع و احوال فعلی دست‌خوش بحران می‌باشد، ریشه بحران مذکور را به چارچوب و فلسفه اقتصادی، روش‌ها، تئوری‌ها و عقاید حاکم بر آنها مرتبط دانسته، هر گونه راه حل در ارتباط با این بحران را نیز مبتنی بر این نگرش روش شناختی می‌داند و با دیدی نقادانه مروری بر خاستگاه تئوری‌ها می‌نماید.

فایل(های) الحاقی

ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد ideology va raveshe dar elme eghtesad.exe 642 KB application/octet-stream