پدر، استاد و مرادم!<br /> به روشنی محسوس است که اسلام دارد تولدی دوباره می‌یابد. عوامل این ”بعثت اسلامی وجدان‌ها“ که عمق و دامنه بسیاری گرفته است متعدد است و اینجا جای طرح و تفسیرش نیست. اما فکر می‌کنم مؤثرترین عامل، به بن‌بست رسیدن روشنفکران این عصر است و شکست علم و ناتوانائی‌ ایدئولوژی‌ها و به‌ویژه آشکار شدن نارسائی‌ها و کژی‌های سوسیالیسم مارکسیستی و سوسیال دمکراسی غربی است که امیدهای بزرگی در میان همه انسان‌دوستان و عدالتخواهان و جویندگان راه نجات نهائی مردم برانگیخته بود و در نهایت به استالینیسم و مائوئیسم منجر شده یا رژیم‌هائی چون رژیم اشمیت و گیموله و کالاهان. و علم هم به‌جای اینکه جانشین شایسته‌تری برای مذهب شود ـ که ادعا می‌کرد ـ سر از بمب اتم درآورد و غلامی سرمایه‌داری و زور و در نتیجه از انسان جدید، بدبختی غنی و وحشی و بی‌تمدن ساخت و آزادی و دموکراسی هم میدان بازی شد برای ترک‌تازی بی‌مهار پول و شهوت و غارت و آزار مردم و لجن‌مال کردن همه ارزش‌های انسانی.

فایل(های) الحاقی

آخرین نامه دکتر شریعتی به پدر akharin name dr shariati be pedarash.pdf 56 KB application/pdf