سیاست‌نامه یا سیرُالملوک یکی از متن‌های مهم تاریخی و یکی از آثار زیبای فارسی است. در این کتاب که مشتمل بر مسائل حکومتی، سیاسی و اجتماعی دورهٔ سلجوقیان است، وضع حکومت، سازمان اداری، طبقات اجتماعی و آداب و رسوم روزگار به‌طور جامع مطرح گردیده است.<br /> در همهٔ نسخه‌های خطی موجود و نیز در کتاب‌هائی از قبیل تاریخ طبرستان ابن‌اسفندیار، تاریخ گزیدهٔ حمدالله مستوفی و جوامع‌الحکایات عوفی و جز آن، نام کتاب سیرُالملک آمده است و عنوان سیاست‌نامه در زمان‌های اخیر رایج شده است و اصالت ندارد، با این همه ما در این گزیده همین نام سیاست‌نامه را که شناخته‌تر از عنوان سیرُالملوک است انتخاب کرده‌ایم.<br /> از مقدمه خواجه بر سیاست‌نامه چنین بر می‌آید که ملکشاه سلجوقی در اواخر سلطنت خود از چند تن از وزیران خواست که در باب کشورداری و رسوم پادشاهان گذشته از آل‌سلجوق و نیک و بد امور جاری و کمبودها بیندیشند و دریافت‌های خود را بنویسند و عرضه کنند تا پادشاه در آنها تأمل کند و نقایص را دریابد و کارها را به قاعدهٔ خویش و طبق فرمان ایزدتعالی انجام دهد.

فایل(های) الحاقی

گزیده‌ای از سیاست‌نامه و قابوس‌نامه gozidei az siasat name va ghaboos name.pdf 863 KB application/pdf