اگر پرستش غیر از خدا مجاز بود، علی را می‌پرستیدم. به خود اجازه نمی‌دهم که برای شناخت علی کلمه‌ای بر زبان برانم و با قدرت عقل شخصیت او و زندگی پر‌ماجرایش را تجزیه و تحلیل کنم. شناخت علی فقط به قدرت عشق میسر است و فقط عشق اجازه دارد به حریم علی نزدیک شود. من هم فقط به قلب سوخته خود اجازه می‌دهم که از علی سخن بگوید و فقط به حرمت عشق جرأت می‌کنم به علی نزدیک شوی. اگر شعلهٔ عشق او در دلم زبانه نمی‌کشید، ابداً به ساحتش جسارت نمی‌کردم و نامش به زبان نمی‌راندم. ولی چه کنم که ... .

فایل(های) الحاقی

دست نوشته‌ها dastneveshteha.pdf 149 KB application/pdf