این سوره در مکّه نازل گردیده و شصت و نه آیه دارد. نامِ برخی از سوره‌های قرآن همچون بقره، نحل، نمل و فیل، برگرفته از نام حیواناتی است که در این سوره‌ها به گونه‌ای مطرح شده‌اند.<br /> سوره بقره به مناسبت ماجرای گاو بنی‌اسرائیل، سوره نحل به جهت بیان زندگی زنبور عسل، سوره نمل به مناسبت داستان مورچه و سلیمان، سوره فیل به جهت حمله سپاه فیل سوار ابرهه به مکّه.<br /> در آیه ٤١ این سوره، بنایِ شرک همچون خانه‌ عنکبوت سست و ناپایدار شمرده شده و لذا این سوره به عنکبوت نام گرفته است.<br /> موضوعاتی که در این سوره مطرح شده‌اند، عبارتند از: ایمان به خدا، تکلیف بشر، آزمایش الهی، تاریخ برخی انبیا، نهی از مجادله‌ غیر نیکو و تکیه بر غیر خدا.

فایل(های) الحاقی

تفسیر سوره عنکبوت ankaboot.pdf 850 KB application/pdf