قرآن در لابه‌لای آیات، ضعف انسان را به او گوشزد می‌کند و می‌گوید: ”تو هنگام تولّد هیچ نمی‌دانستی و هیچ آگاهی نداشتی، یکپارچه ضعف بودی، چنانکه پس از قدرت هم باز رو به ضعف می‌روی. تو هر لحظه مورد تهدید انواع خطرات هستی.“<br /> - اگر حرکت زمین آکند شود و شب یا روز ثابت بمانند، کیست که حرکت آن را تند کند و تغییر دهد؟<br /> - اگر آب‌ها به عمق زمین فرو رود، کیست که برای شما آب گوارا بیاورد؟ (سوره ملک، آیه ٣٠)<br /> - اگر بخواهیم آب آشامیدنی شما را تلخ و شور قرار می‌دهیم. (سوره واقعه، آیه ٧٠)<br /> - اگر بخواهیم درختان را برای همیشه خشک می‌گردانیم. (سوره واقعه، آیه ٦۵)<br /> - اگر بخواهیم دائماً زمین را لرزان و متزلزل قرار می‌دهیم. (سوره سبأ، آیه ٩)<br /> اینها و ده‌ها نمونه دیگر را قرآن ذکر می‌کند تا انسان را از غفلت به در آورد و غرورش را بشکند و به عبادت و تذلّل در برابر آفریدگار وادارد.

فایل(های) الحاقی

تفسیر نماز tafsir namaz.pdf 531 KB application/pdf