مردم از گذشته تاکنون همیشه نگران مسائل امنیتی بوده‌اند، اما ابداع رایانه‌ها و شبکه‌ها روند کار را تغییر داده است. این بخش محدوده موضوعات امنیت فناوری اطلاعات را ترسیم کرده و انواع متعددی از اعمال نامناسب در قبال رایانه‌ها و شبکه‌ها را توضیح می‌دهد و خطرات کار با آنها بدون انجام اقدامات مناسب امنیتی را معرفی می‌نماید.<br /> آگاهی از موضوعات کلی امنیت فناوری اطلاعات مانند وجود و گسترش تهدیدات امنیتی خاص، به کاربران، مدیران و سیاست‌گذاران کمک خواهد کرد تا برای تقویت ایمنی شبکه‌های خود در منزل و یا محل کار در مقابل نقض حریم‌های امنیتی از تدابیر مؤثر استفاده کنند. <br /> این کتاب حاوی مجموعه‌ای از بهترین شیوه‌های رایج و الگوهای سرآمدی در زمینه امنیت است که به خوانندگان در پیاده‌سازی سیاست‌ها و روال‌ها - بر حسب شرایط - کمک می‌کند. این کتاب همچنین شامل مراجع فراوانی از موضوعاتی است که ابعاد دیگر امنیت فناوری اطلاعات را پوشش می‌دهند و لذا آموختن محتویات آن، گامی در جهت انتقال اطلاعات و تولید ظرفیت در سطح محلی در جهان رو به گسترش امروز به حساب می‌آید.

فایل(های) الحاقی

راهنمای امنیت فناوری اطلاعات rahnamaie fanavarie etelaat.pdf 4,694 KB application/pdf