کاربرد آیات قرآن در اندیشه‌های دکتر شریعتی

کتابی که در دست دارید، شامل اغلب تفسیرها و تحلیل‏های دکتر شریعتی، از آیات مختلف قرآن است، که از متن تمامی مجموعه‏ی آثار وی (35 جلد) استخراج شده‏اند.<br /> ضرورت تدوین این کتاب، از یک سو دست‏یابی آسان و سریع به تمامی تفسیرها و تأویل‏های قرآنی دکتر و از سوی دیگر، نشان دادن این تأویل‌ها در نظمی هماهنگ و مطابق با ترتیب سوره‏های قرآن است.<br /> گفتنی است که این برداشت‏ها و تحلیل‏ها، در پرتو نگاه معرفت‏شناختی و هستی‏شناختی پدیدآورنده‏اش، روح، معنا و جهت پیدا می‏کنند و از این رو، قضاوت درباره‏ی تفسیر و تأویل هر آیه، بدون در نظر گرفتن این نگاه، ممکن است زمینه‏ساز انواع ایهامات، سؤالات و حتی بدفهمی‌ها شود. بنابراین، شناخت بینش و مبانی فکری و معرفتی پدیدآورنده‏ی این تأویل‏ها، شرط اساسی درک و فهم دقیق و راستین این کتاب است.<br /> دکتر شریعتی، با اندیشه‏ی ژرف و موّاج و خلاّق خود، به حق توانسته است که نوترین، پویاترین و همدلانه‏ترین تأویل‏ها و تفسیرها را از کتاب مقدس بکند؛ به‌طوری‌که پس از گذشت حدود سه چهار دهه از آنها، همچنان تازگی و طراوت خود را حفظ کرده‏اند. او با این کار شگفت، گنجینه‏ی ارزش‏مندی را از خود به یادگار گذاشت، که می‏تواند نسل‏های تشنه‏ی حقیقت و راستی را همواره سیراب سازد.

فایل(های) الحاقی

کاربرد آیات قرآن در اندیشه‌های دکتر شریعتی karborde-ayate-Quran..pdf 2,625 KB application/pdf