امروزه استفاده از رایانه زندگی بشر را در تمامی وجوه دگرگون ساخته است. مطالعات انجام شده در ارتیاط با برنامه‌های توسعه اغلب کشورها، نشان دهندهٔ محوری بودن نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این گونه برنامه‌هاست. فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارایی آموزش مورد استفاده قرار داد به گونه‌هایی که شیوه‌های سنتی آموزش را دستخوش تغییرات قرار داده و دیگر نیازی به حضور در سر کلاس‌های درس به صورت فیزیکی نباشد...

فایل(های) الحاقی

فناوری اطلاعات و آموزش به روش مجازی fanavari-etelaat.pdf 667 KB application/pdf