سپاس بی‌قیاس یگانه‌ای‌را سزاست که ساحت توحیدش بی‌منتهاست و قامت قابلیت انسان را چندین هزار کثرت<br /> به‌خلعت فاخره وحدت آراست:<br /> تو یک چیزی ولی چندین هزاری<br /> دلیل از خویش روشن تر نداری<br /> و درود نامحدود از دربار حضرت و دود نیاز راه مرشد خانقاه وجود اعنی محمد مصطفی و اهل بیت طاهرین و اوصیاء<br /> معصومین آن‌جناب خصوصاً سر حلقهٔ اهل صفا و پیشوای ارباب وفا علی عالی اعلا صلوات‌الله و سلامه علیهم اجمعین.<br /> و بعد چون این بی‌بضاعت سلطان محمدبن‌حیدر محمد عفی‌الله عنهما از اوّل جوانی به مطالعه و تفکر در کتب تفاسیر<br /> اخبار معصومین (ع) مشعوف بوده و اغلب اوقات خود را در آنها صرف می‌نمود و گاهی بعض نکات و لطایف که در<br /> خاطر می‌آمد به خیال می‌آورد که ثبت اوراق نماید تا در روزگار بماند، و موفق شده به‌وضع تفسیر کتاب الهی آنها به‌قدر وسع<br /> خود توضیح نماید و شرح جملهٔ اخبار آن کتاب چون بسطش زیاده از حدّ می‌شد، ناچار به نحو اجمال اشاره نمود...

فایل(های) الحاقی

مَجْمَعُ السَّعادٰات majma-o-saadat (sharhe erfani ahadis).pdf 2,692 KB application/pdf