جهانی شدن اقتصاد

جهانی‌شدن، زنجیره‌ای از دگرگونی‌هاست که عرصه‌های گوناگون فرهنگ، سیاست و اقتصاد کشورهای جهان را در بر گرفته و روابط متنوع و متقابلی میان واحدهای مستقل ملی برقرار می‌سازد. در این میان، بعد اقتصادی جهانی‌شدن، از آن رو که در نظام سرمایه‌داری، سیاست و فرهنگ تحت تأثیر مستقیم سیاست‌گزاری‌های اقتصادی هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد. عوامل اصلی رویکرد نظام سرمایه‌داری به جهانی‌سازی اقتصاد را می‌توان انباشت سرمایه در غرب، اشباع بازار مصرف کشورهای صنعتی و شکست دولت‌های رفاهی برشمرد.<br /> در مجموعه حاضر، ضمن بررسی پدیدهٔ جهانی‌شدن اقتصاد و آثار مثبت و منفی آن، سیاست‌های پیش‌نهادی پیوستن ایران به جهانی‌سازی اقتصاد با توجه به دیدگاه اسلام درباره تجارت، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

فایل(های) الحاقی

جهانی شدن اقتصاد jahanishodane eghtesad.exe 468 KB application/octet-stream