آمریکاستیزی؛ چرا؟

آمریکا ستیزی نه نژادپرستی متعصبانه است و نه وطن پرستی افراطی. این اصطلاح به معنای گزینش یک زندگی سعادتمند انسانی به جای یک زندگی تهی از معنا و به عبارت دیگر مقابله با فرهنگی خاص به نام فرهنگ آمریکایی است. بنابراین آمریکایی بودن، تنها به بنیان گذارن آمریکا و آنها که در آمریکا متولد شده اند، تعلق ندارد؛ آمریکایی، بدون توجه به عوامل جغرافیایی و نژادی، به تمام کسانی اطلاق می شود که با این فرهنگ خاص زندگی می کنند. با این بینش بسیاری از رهبران کشورهای جهان به همان اندازه آمریکایی اند که بوش، کلینتون، ریگان و…. ویژگی اصلی این فرهنگ، تحمیلی بودن خواست های آن بر بشریت است. <br /> بنابراین آمریکاستیزی بر مبنای مقابله با یک نظام تحمیلی جهانی و سردمداران آن استوار بوده که هدف آن رهایی مردم محروم جهان از سلطه است. <br /> کتاب حاضر با نگاهی اجمالی به چگونگی پیدایش و استقرار این نظام، ابعاد سلطه‌گری آمریکا را در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی بررسی کرده و راه کارهای مقابله با آن را ارائه می دهد.

فایل(های) الحاقی

آمریکاستیزی؛ چرا؟ amrikasetizi chera.exe 651 KB application/octet-stream