تجلی و ظهور در عرفان نظری

کتاب حاضر به تحقیق در باره مساله تجلی و ظهور در مکتب عرفانی ابن عربی و فروعات و قواعد آن به عنوان اساس بحث و یکی از محوری ترین نظریه‌های مکتب عرفانی او (در کنار اصل وحدت شخصی وجود) می پردازد.<br /> همچنین این کتاب اهداف زیر را مدنظر دارد:<br /> 1. ارائه سیمایی کلی از جهان بینی توحیدی و خدا محوری عرفانی در مورد حق تعالی، جهان و انسان و ارتباط مابین این سه در پرتو نظریه تجلی وظهور. <br /> 2. ارائه رهیافتی به احادیث اهل بیت - علیهم السلام - در قالب بیان شمه ای ازمعارف عرفانی شیعه.<br /> 3. ارائه بازتابی از معارف عمیق عرفانی اسلام که در ادبیات و فرهنگ و زبان فارسی شکل گرفته، به نحوی که گاه این ادبیات به صورت دقیق‌ترین ترجمان افکار و اندیشه های مذکور در آمده است. <br /> 4. تبیین اهم مصطلحات عرفان نظری و قواعد آن، در قالب اجزای یک طرح کلی در پرتو اصل وحدت وجود و نظریه تجلی و ظهور(نه به صورت تعاریفی گسسته و مفاهیمی جدا از یکدیگر). <br /> 5. بیان اجمالی مواردی که قدرت نظریات عرفانی را در حل مشکلات و شبهات فکری، فلسفی و فرهنگی بشر، اعم از مشکلات ریشه دارفکری یا شبهات معاصران - باز می نمایاند.<br /> محور طرح و تبیین مسائل مورد بحث در این تحقیق، مبانی عرفان نظری مکتب محی الدین ابن عربی(شامل آرای خود وی و تابعان و شارحان او) است، همچنین در مواردی مباحثی از حکمت متعالیه از آن حیث که تمهیدگر و زمینه ساز طرح استدلالی مباحث عرفانی مورد نظر بوده، مطرح شده است.

فایل(های) الحاقی

تجلی و ظهور در عرفان نظری، جلد اول tajali va zohor dar erfane nazari1.exe 746 KB application/octet-stream
تجلی و ظهور در عرفان نظری، جلد دوم tajali va zohor dar erfane nazari2.exe 817 KB application/octet-stream