سهروردی نامه

مجموعه کتاب های سهروردی نامه گزیده ای است از مقالاتی که به بررسی زندگی، آثار و افکار فیلسوف نامدار ایرانی، سهروردی، می پردازد. در هر یک از این کتاب ها شما با زوایای مختلفی از زندگی سهروردی آشنا می شوید...

فایل(های) الحاقی

سهروردی نامه ، جلد اول sohrevardiname1.exe 646 KB application/octet-stream
سهروردی نامه، جلد دوم sohrevardiname2.exe 650 KB application/octet-stream