اوصاف عارفان

عرفان در اغلب کتاب های لغت، به علم و شناخت معنا شده است. برخی نیز آن را به معنای سکون و آرامش می دانند. بنابراین عرفان به نوع خاصی از دانش اطلاق می شود که با آرامش روحی همراه باشد، بدین سبب در مورد شناخت خداوند عزوجل نیز به کار می رود. <br /> برخی عارفان از سخنان حضرت امیر (ع) درباره معرفت خدا چنین استنباط کرده اند که ایشان به شناخت خدا از طریق خدا اشاره کرده اند. حضرت امیر (ع) همچنین معرفت خداوند را بر معرفت نفس متوقف می دانند. امام علی (ع) در بیان اوصاف عارفان به ویژگی هایی از قبیل محبت به خدا، شوق به دیدار محبوب، ترس از خدا و امید به او، عبادت و پرستش خدا، زهد در دنیا، سکوت و گوشه نشینی، ظاهر بشاش ولی در عین حال باطن اندوهگین، امام شناسی، ذکر و یاد خدا، محاسبه نفس، اعتقاد راسخ به جهان آخرت، توکل و … اشاره نموده ‌اند. <br /> دفتر حاضر به بررسی اوصاف عارفان حقیقی از دیدگاه حضرت امیر (ع) می پردازد…

فایل(های) الحاقی

اوصاف عارفان osofe arefan.exe 565 KB application/octet-stream