زمینه‌ها و موانع تحقق عدالت اقتصادی

درگذشته تاریخ و در دوران معاصر، بسیار کسان عدل و دادگری را ستوده اند و درباره ضرورت و ارزش عدالت سخن گفته اند. <br /> ولی بسیار اندکند آنان که ژرفای معنای عدل را دریافته اند و با همه توان برای تحقق آن کوشیده اند. با توجه به جایگاه عدالت در اندیشه امام علی (ع)، شاید بتوان بهترین تعریف از عدالت را با توجه به بیانات امام اینگونه بیان کرد که: “عدل عمل کردی است که به وسیله ی آن نیازهای مردم برآورده می شود، حق هر کس بی کم وکاست به او داده می شود و هر کس در جایگاه شایسته خویش قرار می گیرد. ”<br /> با توجه به این موضوع که اجرای عدالت، چون دیگر مسائل اجتماعی، به زمینه مناسب نیاز دارد، کتاب حاضر به بررسی زمینه ها و راه های تحقق عدالت اعم از زمینه های فرهنگی نظیر: ظلم ستیزی، همکاری دولت و ملت و رعایت حقوق انسان ها و زمینه های اقتصادی از قبیل: عمران و آبادی زمین، سرمایه گذاری و … از دیدگاه امام علی (ع) می پردازد. <br /> همچنین در این کتاب، موانع تحقق عدالت، با توجه به وجود عدل گریزان و تعادل ستیزان سودپرست و ستم پیشه در جامعه، با توجه به نظر امام (ع) بیان ‌شده است

فایل(های) الحاقی

زمینه‌ها و موانع تحقق عدالت اقتصادی zamineha va mavane tahaghoghe edalate eghtesadi.exe 558 KB application/octet-stream