سرخ پوست عارف

آن چه امروز عرفان سرخ پوستی نام گرفته است، ناظر به آموزشهایی است که کارلوس کاستاندا از پیر سرخ پوستی به نام (دون خوان) فرا گرفته و در یازده کتاب نگاشته و نشر داده است. تمامی این کتابها به فارسی ترجمه شده است و خواننده بسیار هم داشته و دارد، تا آن جا که گاهی از عرفان سرخ پوستی به عنوان یکی از جریانهای فرهنگی کشور یاد می شود. <br /> خواننده آثار کاستاندا، به خوبی می داند که جمع و سامان دهی آموزه های نظری و عملی مکتب دون خوان، بسی دشوار است و این کاری است که در این نوشتار هرچند با کاستی بسیار، انجام گرفته است. پژوهش حاضر، در چهار بخش و یک پیوست، سامان گرفته است.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> ● بخش اول: کلیات <br /> ● بخش دوم: مباحث معرفتی<br /> ● بخش سوم: در شناخت جهان و انسان<br /> ● بخش چهارم: فنون و دستوالعمل ها

فایل(های) الحاقی

سرخ پوست عارف sorkhposte aref.exe 561 KB application/octet-stream