فنا و نیروانه

یکی از روش‏های مهم برای شناخت ادیان و تأثیر و تأثر بین آنها مقایسه مفاهیم مطرح در آنها است که به مطالعات تطبیقی معروف است. کتاب حاضر در این سیاق به تحلیل دو مفهوم فنا و نیروانه که یکی در عرفان اسلامی و دیگری در آیین بودا غایت سلوک سالکان و رهروان است، می‏پردازد. <br /> در این ارتباط در ابتدا مفهوم فنا و نیروانه هر یک جداگانه بررسی می‏شود و در نهایت موارد مشابهت و اختلاف آنها مطرح می‏گردد.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است: <br /> • پدیدارشناسی فنا <br /> • حقیقت فنا <br /> • مراتب فنا <br /> • گونه ‏شناسی فنا در عرفان اسلامی <br /> • فنا و وحدت وجود <br /> • مطلوبیت فنا <br /> • پدیدارشناسی نیروانه <br /> • حقیقت نیروانه <br /> • حقیقت نیروانه <br /> • تحول رهرو در نیل به نیروانه <br /> • ورود به قلمرو غیرمشروط <br /> • معرفت بوداگی <br /> • گونه ‏شناسی نیروانه <br /> • مطلوبیت وصول به نیروانه <br /> • مقایسه و جمع ‏بندی فنا و نیروانه <br /> • کتاب‏ نامه <br /> • پی نوشت

فایل(های) الحاقی

فنا و نیروانه fana va nirovane.exe 585 KB application/octet-stream