تصوف و شریعت

نوشتار حاضر به گزارش و بررسی دیدگاه بزرگان تصوف و عرفان نسبت به شریعت و احکام عملیِ دین می‏پردازد. مراد از صوفیان در این نوشتار بزرگان و افراد برجسته تصوف و عرفان می‏باشد؛ افرادی که رشد و رواج تعالیم صوفیه وامدار آنان بوده است و مورد قبول صوفیان نیز می‏باشند. بررسی رفتار و گفتار منسوبان و پیروان این راه و رسم و کسانی که ظاهر درویشی را به ارث برده‏اند تحقیقی جدا می‏طلبد و طبعا نتایج دیگری نیز در پی خواهد داشت.<br /> فهرست مطالب <br /> ● مقدمه <br /> ● فصل اول: جایگاه شریعت از دیدگاه صوفیان<br /> ● فصل دوم: سقوط تکلیف شرعی از نگاه صوفیان

فایل(های) الحاقی

تصوف و شریعت tasavof va shariat.exe 578 KB application/octet-stream