عرفان مثبت

منظور از عرفان مثبت، در این مبحث، همان عرفان حقیقی است که آغاز حرکتش بیداری انسان از خواب و رویای حیات طبیعی محض است و آگاهی ازاین که وجود او، در حال تکاپو، در مسیر خیر و کمال، در متن هدف خلقت عالم هستی قرار می گیرد. این عرفان که مسیرش[ حیات معقول] و مقصدش قرار گرفتن در جاذبه کمال مطلق است، به لقاءالله منتهی می گردد.<br /> در عرفان مثبت، نفی[ من] معنائی ندارد، بلکه آنچه که واقعیت دارد این است که[ من] آدمی به جهت تخلق به اخلاق الله و تادب به آداب الله می تواند به مرحله ای از کمال برسد که مانند شعاعی از اشعه نور روح الهی گردد.<br /> علامه محمد تقی جعفری در این نوشتار ضمن تعریف عرفان مثبت سعی دارد با بررسی عرفان و سایر زوایای زندگی ویژگی های عرفان مطلوب را روشنتر نماید.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> 1. عرفان مثبت <br /> 2. عرفان و من <br /> 3. عرفان و جهان هستی<br /> 4. عرفان و زندگی و مرگ<br /> 5. عرفان و کار<br /> 6. عرفان و وسیله و هدف<br /> 7. عرفان و قدرت <br /> 8. عرفان و تمدن <br /> 9. عرفان و مکتب انسانی جدید ( اومانیسم) <br /> 10. عرفان و علم و عقل <br /> 11. عرفان و حکمت...

فایل(های) الحاقی

عرفان مثبت erfane mosbat.exe 540 KB application/octet-stream