نومحافظه کاری و سودای جهانشمولی

هنگامی که جورج بوش در سال 2001 به دنبال یک چالش بحث انگیز انتخاباتی به نوعی مشکوک به قدرت رسید، با بهره گیری از تعدادی از مسئولین و متفکرینی که در دوره بوش پدر دارای مناصب اجرائی و سیاستگذاری بودند ، دکترین جدیدی را مطرح نمود. از مشخصه های این دکترین انتخاب استراتژی عملیات پیشگیرانه برای مبارزه با غیر خودی ها و تقسیم دنیا به نیروهای خیر و شر بود. در این دکترین؛‌ آمریکائی شدن جهان و جلوگیری از به وجود آمدن یک ابر قدرت رقیب؛ از اهداف اصلی سیاست خارجی آمریکا شمرده شد و عملیات نظامی به عنوان ضامن اجرائی این اهداف بلامانع تلقی گردید. این اندیشه نام نومحافظه کاری به خود گرفت.<br /> محافظه کاران جدید از روشنفکران عموما یهودی و چپ گرا بودند که با اعتقاد به برتری تمدن غرب بخصوص نوع آمریکایی آن، اقتصاد آزاد و لیبرال دموکراسی را ترویج کرده و با نحله ای از مسحیت هماهنگ شدند. مبانی فکری نومحافظه کارن عمدتا برگرفته از اندیشه های لئو اشتراوس، فراسیس فوکویاما و ساموئل هانتینگتون می باشد.<br /> با حادثه یازده سپتامبر نومحافظه کارن فرصتی یافتند تا اندیشه های برتری جویانه خود را در عرصه جهانی پیاده نمایند.<br /> نوشتار حاضر با بررسی چگونی شکل گیری، مبانی فکری و گرایشهای سیاسی و مذهبی نومحاظه کاران سعی دارد سیاست های آن ها را پس از واقعه یازدهم سپتامبر مورد بررسی قرار دهد.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است: <br /> ● مقدمه<br /> ● چگونگی شکل گیری نومحافظه کاران<br /> ● مبانی فکری نو محافظه کاران<br /> ● گرایشات مذهبی محافظه کاران جدید <br /> ● پیشینه سیاسی نو محافظه کاران <br /> ● حوزه نفوذ فکری نومحافظه کاران آمریکا <br /> ● واقعه 11 سپتامبر، عامل فضاسازی برای اقدام<br /> ● رویکردهای سیاسی نومحافظه کاران<br /> ● دستاوردهای نومحافظه کاران <br /> ● آینده نومحافظه کاران <br /> ● ایران و محافظه کاران نوین <br /> ● نتیجه گیری

فایل(های) الحاقی

نومحافظه کاری و سودای جهانشمولی no mohafezekari va sodaye jahanshomoli.exe 605 KB application/octet-stream