صهیونیسم جهانی

صهیونیسم نام یک جنبش فعال سیاسی در سده اخیر می‌باشد که به ‌واسطه گستردگی فعالیت‌های آن نام آن هر روزه در رسانه‌ها شنیده می‌شود. با توجه به عدم آشنایی افکار عمومی و بسیاری از اهل فن با ماهیت این جریان سیاسی و خلط این موضوع با مباحث اسرائیل که فقط یکی ازدستاوردهای صهیونیسم است این نوشتار بر آن است تا حد امکان یک معرفی اجمالی و گذرا از صهیونیسم ارائه نماید و زمینه‌های شکل‌گیری آن را که ریشه در بستر زمان دارد را مورد کنکاش قرار دهد<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> ● مقدمه <br /> ● وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یهود در اروپا <br /> تاریخچه حضور یهودیان در اروپا <br /> ● ماهیت صهیونیسم<br /> ● سازمان‌های صهیونیستی<br /> ● تلاش های صهیونیسم جهانی<br /> ● رابطه بین صهیونیسم و اسرائیل<br /> ● نتیجه‌گیری

فایل(های) الحاقی

صهیونیسم جهانی sayhonisme jahani.exe 541 KB application/octet-stream