در این نوشتار، سعی نویسنده بر این است در ابتدا نظریات متفاوت اصلاح طلبی در منزلت زن در بینش های متفاوت را معرفی نماید و سپس از دریچه ی آمار و ارقام نتایج نگرش های متفاوت را ارزیابی و به نقد کشیده و در مرحله ی نهایی ضرورت الگوی واضح اسلامی و پیامدهای توجه و بی توجهی به آن را مورد ارزیابی قرار دهد. <br /> بدین منظور نویسنده سه رویکرد اساسی: اصالت خانواده، اصالت جامعه و تکامل گرایی با توجیهات مربوط به همراه فواید و مضرات این سه اصل در نقش و منزلت زنان را مطرح نموده است و به دنبال تایید نظریه ی تکامل گرایی در روند حضور زنان در توازن اجتماعی تاکید کرده است که بانوان ما لزوما باید به طور سازمانی در فعالیت های متفاوت و مبتنی بر برنامه ریزی واضح و مطابق با الگوهای مطلوب در کلیه ی سطوح اجتماعی حضور داشته باشند. <br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> فصل اول: نگرش های کلی و متفاوت نسبت به زنان<br /> فصل دوم: وضعیت اجتماعی زنان<br /> فصل سوم: الگوی اسلامی

فایل(های) الحاقی

زنان، سنت، تجدد zanan sonat tajadod.exe 506 KB application/octet-stream