تجاوز جنسی پدیده‌ای است که از گذشته‌های بسیار دور در بین جوامع مختلف وجود داشته است، اما امروزه این معضل در جوامع گوناگون، به جهت ترویج دو مقوله خشونت و سکس، در سطح بسیار گسترده‎ای افزایش یافته است و به عنوان مصداق جهانی خشونت علیه زنان مطرح می‎باشد. این نوشتار با بررسی مفهوم تجاوز جنسی و انواع آن، ویژگی‎های متجاوزان و بزه‎دیدگان، علل وعوامل بروز این پدیده، پیامدهای ناگوار آن را در ابعاد مختلف، تحلیل و بررسی نموده و در بخش پایانی، راهکارهای پیشگیرانه در سطح فردی و اجتماعی ارائه کرده است.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> - گزارشات نگران کننده<br /> - تعریف تجاوز جنسی<br /> - ویژگی‌های متجاوزین جنسی<br /> - ویژگی‌های قربانیان<br /> - ویژگی زنان بزه دیده<br /> - انواع تجاوز<br /> - شگرد های متجاوزین<br /> - علل تجاوز جنسی<br /> - تئوری های مربوط به نقش بزه دیده در وقوع تجاوز جنسی<br /> - زمینه‌های ایجاد شده از سوی بزه دیده<br /> - پیامدهای تجاوز جنسی <br /> - پیشگیری و مقابله<br /> - راهکارهای بازتوانی

فایل(های) الحاقی

تجاوز و بـزه دیـدگی زنـان tajavoz va bezehdidegiye zanan.exe 514 KB application/octet-stream