متجاوز از چهارده قرن، از تاریخ تنزیل قرآن مجید می گذرد. و تفسیر این کتاب مبین و مبارک سابقه ای از صدر اسلام تاکنون دارد. دانشمندان اسلامی همه توان و تخصص و استعداد و دانش خویش را با علاقه و افر و عشق سرشار همه عمر را به پای تبیین و تفسیر این کتاب عظیم صرف نموده و همه هم خود را در این راه مقدس و خطیر مصروف داشته اند. ارباب ادب و اصحاب بلاغت، از بعد ادبی دقائق و ظرائف کلمات و الفاظ نورانی قرآن را که به زبان (عربی مبین) نازل گردیده، مورد بحث و فحص قرار داده و به «تدبر» و تبیین ارتباط محکم مفاهیم و انسجام متقن مضامین و هم آهنگی زیبای معانی و اثبات «عدم اختلاف» در کلام الله مجید پرداخته اند. متکلمان و حکمای اسلام نیز، زبان برهان گشودند و روش تعقلی و مبانی و قواعد فلسفی رابه خدمت تفسیر قرآن کریم در آوردند.<br /> نوشتار حاضر نگاهی است به تاریخ تفسیر قرآن کریم بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) تا عصر حاضر که دسته های مختلف مفسرین قرآن کریم و ادوار تاریخی مفسرین را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.<br /> مجموعه حاضر در سه جلد ارائه شده است

فایل(های) الحاقی

تاریخ تفسیر قرآن کریم – جلد اول tarikhe tafsire ghorane karim1.exe 559 KB application/octet-stream
تاریخ تفسیر قرآن کریم ـ جلد دوم tarikhe tafsire ghorane karim2.exe 541 KB application/octet-stream
تاریخ تفسیر قرآن کریم ـ جلد سوم tarikhe tafsire ghorane karim3.exe 554 KB application/octet-stream