سهروردی و اشراقیان

حکیمی که نظریات وی تا حد زیادی، مخصوصاً در ایران، جانشین فلسفه مشائی شد، شهاب‌الدین یحیی‌بن‌حبش بن امیرک سهروردی بود که گاهی او را به لقب «مقتول» می‌خوانند، ولی بیشتر و بالخاصه در نزد کسانی که مکتب او را تا امروز زنده نگاه داشته‌اند، به عنوان «شیخ اشراق» شهرت دارد.<br /> سهروردی، با وجود کمی عمر، حدود پنجاه کتاب به فارسی و عربی نوشته که بیشتر آنها به دست ما رسیده است. نوشته‌های وی سبک جذابی دارد و از لحاظ ادبی ارجمند است، و آنچه به فارسی است از شاهکارهای نثر این زبان به شمار می‌رود که بعدها سرمشق نثرنویسی داستانی و فلسفی شده است.<br /> نوشتار حاضر به قلم سید حسین نصر به بررسی زندگی، آثار و اندیشه های این فیلسوف و اندیشمند بزرگ ایرانی می پردازد.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است: <br /> ● زمینه پیش از سهروردی <br /> ● زندگی و آثار سهروردی <br /> ● منابع حکمت اشراق <br /> ● معنی اشراق <br /> ● طبقات دانایان <br /> ● تمثیل و رمز جغرافیایی <br /> ● حکمت اشراق و مبانی اساسی آن <br /> ● انتقاد از فلسفه مشائی<br /> ● نورالانوار و مباحث وجود <br /> ● فرشتگان <br /> ● طبیعیات و علم‌النفس <br /> ● معاد و وصال معنوی <br /> ● اهمیت حکایات تمثیلی <br /> ● حکمت اشراقی

فایل(های) الحاقی

سهروردی و اشراقیان sohrevardi va eshraghiyan.exe 513 KB application/octet-stream